مدیران ستادی

عکس

نام و نام خانوادگی

پست رسمی

مقطع تحصیلی

شماره داخلی

رحمت الله حافظی

نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل

دکتری تخصصی

02122551065 داخلی 104

علیرضا آموزنده نوباوه

معاونت توسعه مدیریت و منابع

دکتری تخصصی

02122551065 داخلی 127

زهرا ریاضی چاپشلو

سرپرست معاونت سلامت

دکتری حرفه ای

02122551065 داخلی 130

حسین کاظمی

سرپرست اداره کل حراست

فوق لیسانس

02122551065 داخلی 121

علی اصغر عظیمیان

مشاور و بازرس ویژه مدیرعامل

لیسانس

02122551065 داخلی 103

حسین دارابی

سرپرست امور مالی

فوق لیسانس

02122551065 داخلی 134

مرتضی مجلسی

مدیر اداره فناوری اطلاعات و امنیت شبکه

فوق لیسانس

02122551065 داخلی 140

قاسم قادری

سرپرست مدیریت امور مجامع و حسابرسی داخلی

فوق لیسانس

02122551065 داخلی 107

فاطمه فتحعلی زاده کاوران

سرپرست مدیریت منابع انسانی

دکتری تخصصی

02122551065 داخلی 123

حمیدرضا خسروانی

مدیر پشتیبانی

لیسانس

02122551065 داخلی 147

مریم کاووسیان

سرپرست منابع فیزیکی

فوق لیسانس

02122551065 داخلی 138

حبیب شریف زاده

سرپرست مدیریت حقوقی و امور قراردادها

فوق لیسانس

02122551065 داخلی 112

الهام تقی پور

سرپرست برنامه ریزی بودجه و پایش عملکرد

فوق لیسانس

02122551065 داخلی 135