مراکز وابسته

advanced divider
 1. بیمارستان نیایش تهران
 2. بیمارستان صدر تهران
 3. بیمارستان امام خمینی مشهد
 4. بیمارستان شهید رجائی اصفهان
 5. بیمارستان ایثار اردبیل
 6. بیمارستان فجر تبریز
 7. بیمارستان بوستان اهواز
 8. بیمارستان سلمان یاسوج
 9. بیمارستان جنت شیراز
 10. بیمارستان میلاد شهریار
 11. بیمارستان امام خمینی کرج
 12. بیمارستان امیرالمومنین اصفهان
 1. درمانگاه صابرین رشت
 2. درمانگاه فجر تبریز
 3. درمانگاه فریدن اصفهان
 4. درمانگاه جابر نجف آباد اصفهان
 5. درمانگاه مصطفی خمینی یاسوج
 6. درمانگاه شاهد مشهد
 7. درمانگاه شبانه روزی شاهد تهران
 8. درمانگاه محمد رسول الله شیراز