هیئت مدیره

نام و نام خانوادگی
پست رسمی
مقطع تحصيلي
شماره تماس سازمانی
محمدعلی جعفری
رئیس هیئت مدیره
دکتری حرفه ای
رحمت اله حافظی
نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل
دکتری تخصصی
02122551065 داخلی 104
حمیدرضا ادراکی
عضو هیئت مدیره
دکتری تخصصی
حسین مبارکی
عضو هیئت مدیره
دکتری مدیریت
رضا ملکی
عضو هیئت مدیره
دکتری حقوق