میزان رضایت جانبازان قطع عضو زیر آرنج از پروتز مایوالکتریک و خدمات پروتزی دریافتی مراجعه کننده به مرکز ارتز و پروتز کوثر تهران

مقدمه

جنگ منجر به آسیبهای جسمی فراوانی می‏شود و افرادی كه در میدان جنگ عضو خود را از دست میدهند، مشکلات عدیدهای را از جمله قطع عضو اندام فوقانی، آسیب شدیدی بر سطح استقلال را تجربه میکنند. و منجر به محدودشدن توانایی انجام کار، فعالیتهای روزانه، فعالیتهای اجتماعی و در نهایت تغییر رفتار فرد منجر می شود.

 

میان انواع پروتزهای اندام فوقانی که برای قطع عضوهای این ناحیه استفاده میشود، پروتزهای مایوالکتریک از جمله پیشرفته ترین انواع پروتزها است . با توجه به میزان بالاتر رد و عدم پذیرش پروتزهای اندام فوقانی و اینکه در  هیچ نسبت به اندام تحتانی در سطح جهان مطالعه ای به صورت متمرکز و همزمان به بررسی دو ُبعد رضایت (رضایت از وسیله و رضایت از خدمات) در خصوص پروتزهای اندام پروتزهای مایوالکتریک پرداخته نشده است و توجه به تاثیر احتمالی این دو ُبعد رضایت بر یکدیگر، بررسی میزان رضایت افراد دچار قطع عضو اندام فوقانی از پروتز و سرویس دهی در مراكز بهداشتی درمانی برای پی بردن به مشکلات و رفع آنها اهمیت پیدا میکند. از طرفی میزان رضایت از پروتز اندام فوقانی بستگی به عوامل مختلفی مانند تجویز صحیح، روشهای صحیح و استاندارد ساخت، مهارت سازنده، کیفیت خدمات مرکز مربوطه و سایر عوامل دیگری دارد که میتواند میزان رضایت از پروتز را در نواحی و مناطق مختلف تحت تاثیر قرار دهد، به همین منظور در مطالعه حاضر میزان رضایت این افراد در ایران بررسی شد.

این پژوهش در مرکز ارتز و پروتز کوثر تهران اجرا شد، زیرا این مرکز بیشترین مراجعه کننده با قطع عضو اندام فوقانی را داشته است، پیشرفته ترین و به روزترین تجهیزات پروتزی را در اختیار افراد قطع عضو میگذارد و با مشخص شدن موارد مورد رضایت و عدم رضایت آنان از وسیله دریافتی و خدمات پروتزی اندام فوقانی، میتوان به بهبود و ارتقای سیستم و بالابردن کیفیت خدمات رسانی كمک كرد.

بنابراین هدف از مطالعه حاضر، بررسی میزان رضایت جانبازان قطع عضو زیر آرنج از پروتز مایوالکتریک و خدمات پروتزی دریافتی مراجعه کننده به مرکز ارتز و پروتزکوثر تهران بود.

در میزان رضایت از پروتز، بیشترین رضایت مربوط به آسان بودن پوشیدن پروتز مایوالکتریک و کمترین رضایت در رابطه با تامین هزینه های مربوط به خرید و نگهداری پروتز توسط خود فرد بود. در بخش رضایت از خدمات، بیشترین رضایت مربوط به ادب و احترام کارمندان و کمترین رضایت مرتبط با هماهنگی خدمات کارکنان کلینیک با درمانگران و پزشکان بود.

ميزان رضایت از وسیله ۴۴/۵۸ ، % رضایت از خدمات ۸۸/۷۴ %و رضایت کلی۶۶/۶۶ %نشان دهنده رضایت مطلوب جانبازان بود. ادامه مطلب در فایل PDF

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *